v. 1.1.6.141
English version

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.     Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z usług strony Aksamit, dostępnego pod adresem internetowym inwentaryzacja.eu.

2.     Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE:

1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i rodzaj świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Usługodawca – firma Aksamit Jacek Rogowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Geodezyjnej 73c/13, NIP: 952-184-93-75
3. Serwis – strona internetowa inwentaryzacja.eu
4. Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi. Zlecenie usługi następuje poprzez zakończoną rejestrację w serwisie inwentaryzacja.eu
5. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta, lub osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi, przypisana do Konta.
6. Cennik - publikowany pod adresem inwentaryzacja.eu, regulujący wysokość oraz warunki odpłatności za usługi świadczone poprzez stronę inwentaryzacja.eu Wszelkie zmiany Cennika nie stanowią zmiany Regulaminu.
7. Okres Rozliczeniowy - okres trwający od dnia opłacenia przez Klienta Konta przez okres dwunastu miesięcy po uiszczeniu Opłaty.
8. Okres Testowy - liczba dni, w których Klient ma czas na przetestowanie Usługi bez wnoszenia opłaty i konieczności przedłużania Usługi.

Ochrona praw własności intelektualnej

1.Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

2.Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.

3.Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

4.Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

1. Usługodawca udostępnia użytkownikowi płatny dostęp do aplikacji umożliwiającej sporządzenie spisu z natury
2. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania dostępu do internetu oraz komputera typu PC, Mac lub innego urządzenia elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową.
3. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronach internetowych usługodawcy.
4. Usługa jest świadczona od momentu założenia konta.
5. Założenie konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA:

1. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Systemu w ramach Konta.
2. Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi w dowolnej chwili również bez podawania przyczyn. Opłata za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy nie jest zwracana.
3. Klient ma prawo do korzystanie z pomocy usługodawcy pod adresem: info@inwentaryzacja.eu
4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
5. Klient jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4).

PŁATNOŚCI:

1. Ceny pakietów i ich zawartość określa cennik dostępny na stronie. 
2. Użytkownik kupuje czasowy dostęp do wybranych modułów podczas rejestracji.
3. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu. 
4. Faktury po otrzymaniu płatności wysyłane są droga elektroniczną w formacie PDF na adres podany podczas rejestracji. Faktury w formie papierowej przesyłane są tylko na życzenie klienta. 
5. Klient jest zobowiązany dokonać z góry opłaty za możliwość korzystania z usług serwisu inwentaryzacja.eu
6. W momencie braku płatności usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do aplikacji.

 Odpowiedzialność Usługodawcy

1.Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

2.Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdy dzień ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.

4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.

6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

7.Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
2. Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu. 
3. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie.
4. Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Usługodawcy przez Użytkownika: poczta, poczta elektroniczna, telefon, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji. 
5. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi.

Powrót